اتو بنز 33559438
پیام شمس  55059792
سهرابی  33949301
اتوشهپر 55188513
شاهین  55053025
قدس  55187000
تهران  55187640
ترمینال شرق (ایران پیمان) 77296769
ترمینال جنوب (آریا سفر آسیا11) 55185380
ترمينال غرب (تعاونی 16) 44631256