باربری های طرف قرار داد

اتوبنز

پیام شمس

سهرابی

اتوشهیر

شاهین

قدس

تهران

ترمینال شرق (ایران پیمان)

ترمینال غرب (تعاوني 16)

ترمینال جنوب (آریا سفر آسیا 11)