باربری های طرف قرار داد

اتوبنز                  تلفن: 56902667

پیام شمس         تلفن: 55180287

مهتاب                تلفن: 56543318-021  - 56543319-021

رهپاک               تلفن: 9-55233970-021

وطن                  تلفن: 24-55188112

شاهین              تلفن: 55053025

قدس                 تلفن: 55187000

تهران                 تلفن: 55187261

ترمینال جنوب (آریا سفر آسیا 11)