نقش شبکه های اجتماعی مجازی
نقش شبکه های اجتماعی مجازی

هدف از مقاله حاضر بررسی راهبردی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی بر روی ارزش ويژه برند می‌باشد؛ برای تعيين شاخص‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی از مدل کندوی عسل مطرح شده از طرف اسميت که دارای هفت مولفه: هويت، حضور، به اشتراک گذاری، شهرت، گروه، روابط و گفتگو می‌باشد و برای بررسی ارزش ويژه برند از مدل ارزش ویژه برند آکر استفاده گردیده است. انجام اين پژوهش منجر به ارائه يک مدل ساختار یافته‌ جديد بر اساس نظريه‌های فوق گرديد؛ که درک ما را از رابطه‌ی بين استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و ارزش ويژه‌ی برند افزايش خواهد داد. جمع‌آوری داده‌ها به سه روش: مصاحبه ساختار يافته، مشاهده مستقيم چند شبکه اجتماعی و پرسش‌نامه انجام پذيرفت. روش تحقيق ترکيبی (کيفی/ کمی) جهت انجام روند تحقيق انتخاب گرديد. جامعه آماری اين تحقيق شامل اعضای شبکه‌های اجتماعی فيسبوک که بصورت فعال به برند نايک واکنش نشان می‌دهند. و نمونه‌گيری به صورت خوشه‌ای در دسترس و با انتخاب تصادفی چند نمايندگی از کل نمايندگی‌های اين برند و توزيع پرسشنامه‌ای با 33 پرسش ميان 384 نفر از خريداران اين فروشگا‌ه‌ها انجام شده است. برای تجزيه‌و تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات مدل تحقيق از نرم‌افزارهای SPSS, LISREL و SMARTPLS با به‌کارگيری آزمو‌‌ن‌های مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحليل عاملی تائيدی (CFA) استفاده شده است. پس از مشخص شدن کندوهای متناسب با ماهيت شرکت از مدل کندوی عسل جهت اجرای آن می‌توان از مديريت استراتژيک استفاده نمود. نتايج تحقيق نشان از تاثير‌گذار بودن متغيرهای "هويت"، "به اشتراک گذاری"، "شهرت"،"روابط"، "گفتگو"و"گروه" بر ارزش ويژه برند دارد. لازم به ذکر است که متغير "حضور" اثر معنی‌داری بر روی ارزش ويژه برند نداشته است.