فرایند چاپ:
فرایند چاپ:
فرایند چاپ :
چاپ انواع مختلفی دارد که متناسب با آنچه که قرار است چاپ شود و آنچه که بر آن قرار است چاپ شود انتخاب می‌گردد. مهم‌ ترین این روش‌های عبارت‌ اند از:
چاپ افست : عمدتاً برای انتشارات، تبلیغات
چاپ فلکسو : عمدتاً برای بسته بندی
چاپ هلیوگراور : عمدتاً برای بسته بندی
چاپ سیلک اسکرین : عمدتاً برای تبلیغات چاپ های تفکیکی
چاپ لترپرس : یکی از روش‌های چاپ برجسته از قدیمی‌ترین روش‌های چاپی استچاپ دیجیتال : برای همه مصارف، تبلیغاتی و اداری در تیراژ پایین