باربری های طرف قرار داد

اتوبنز                  تلفن: 56902667

سهرابی             تلفن: 33949301

پیام شمس         تلفن: 55180287


شاهین              تلفن: 55053025

قدس                 تلفن: 55187000

تهران                 تلفن: 55187261

ترمینال جنوب (آریا سفر آسیا 11)

وطن                   تلفن:55188112