کاربندار(NCR)
کاربن لس 2 برگی تک رنگ مشکی
کاربندار(NCR)
کاربن لس 2 برگی تک رنگ سرمه ای
کاربندار(NCR)
کاربن لس 2برگی دو رنگ قرمزو مشکی
کاربندار(NCR)
کاربن لس 2 برگی 4رنگ
کاربندار(NCR)
کاربن لس 3 برگی تک رنگ مشکی
کاربندار(NCR)
کاربن لس 3 برگی تک رنگ سورمه ای
کاربندار(NCR)
کاربن لس 3 برگی قرمز و مشکی
کاربندار(NCR)
کاربن لس 3 برگی 4رنگ
کاربندار(NCR)
کاربن لس 4 برگی تک رنگ مشکی
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
2 برگی تک رنگ مشکی
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
2برگی قرمز و مشکی
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
2برگی چهاررنگ
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
3 برگی تک رنگ مشکی
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
3 برگی قرمز و مشکی
تحریر 70 گرم و 60 گرم الوان ایرانی(بدون کاربن)
3 برگی چهاررنگ
فاکتور تحریر 80 گرم سفید و الوان 80 گرم
2 برگی تک رنگ مشکی(80گرم)
فاکتور تحریر 80 گرم سفید و الوان 80 گرم
3 برگی تک رنگ مشکی(80گرم)
قبض 2برگی تک رنگ مشکی (تحریر 70 الوان 60گرم)
قبض دوبرگی تک رنگ مشکی(تحریر70 و الوان 60)
قبض سه برگی تک رنگ مشکی(تحریر70 الوان60)
قبض سه برگی تک رنگ مشکی(تحریر70 الوان60)
قبض تک برگ تک رنگ مشکی(تحریر 70گرم)
قبض تک برگ تک رنگ مشکی(تحریر 70گرم)
فاکتور تک برگ گلاسه 135 گرم تمام رنگی
فاکتور تک برگی گلاسه 135 گرم
فاکتور تک برگ تحریر 80 گرم تمام رنگی
فاکتور تک برگی تحریر 80 گرم
قبض تک برگ تحریر 80 گرم تمام رنگی
قبض تک برگ تحریر 80 گرم
قبض تک برگ گلاسه 135 گرم تمام رنگی
قبض تک برگ گلاسه 135 گرم
فاکتور ، قبض ، رسید
نکاتی که شما باید بدانید و رعایت کنید.
1. مجتمع مسئولیتی در قبال فایل هایی که بر اساس راهنمای سفارش انجام نشده باشد ندارد ، فایلها تنها با پسوند JPG  قابل قبول است و چنانچه فایلها RGB باشند. مسئولیت تغییر رنگ به عهده مجتمع نمی باشد.
2. زمینه تمپلات (زمينه پر) تضمین چاپی ندارد (مجتمع در قبال پشت زدگی فایلهای دورو که یک طرف آن تمپلات مي باشد مسئولیتی نمی پذیرد.
3. در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد و به علت تاثیرگذاری رنگ فایلهای مختلف برروی هم احتمال رنگ تا 15% وجود دارد.
4. رعایت حاشیه (فاصله برش) از هر طرف 3 میلیمتر می باشد ، علاوه بر این کادر ، در برش فرمهای عمومی تضمین نداشته و فاصله چهارطرف یکسان نخواهد بود.
5.ابعاد ذکر شده در راهنمای طراحی قبل از برش بوده و بعداز برش کوچک تر می شود.
6. تمامی سفارشاتی که از ساعت  12 به بعد ثبت گردد زمان از روز بعد محاسبه می گردد و تحویل سفارشات فوری از ساعت 16 به بعد می باشد.
7. در فرم های عمومی 3 تا 10 درصد از تعداد کل سفارش با توجه به خدمات کار ، احتمال خرابی وجود دارد.
8. سفارشات دارای قالب خاص می بایستی اضافه رنگ جهت ضرب قالب داشته باشند.